මිනිසා සහ සතුන්

Friday, March 27, 2009
මිනිසා අනෙක් සතුන්ගෙන් වෙන්කර දැක්වීමට කෙතරම් උත්සාහ කලත්, මිනිසුන්ටත් අනෙක් සතුන්ටත් ඇත්තේ එකම පොදු ප්‍රධාන අරමුණකි. වෙනස ඇත්තේ එය ඉටුකර ගන්නා ක්‍රමයේ පමණක් වේ. (එය නම් ජීවත්වීමයි.)
Even though we try to distinguish between animals and humans, the main purpose is same for all. (It is to live) The difference is only in the way how it is achieved.

0 ක් වූ ප්‍රතිචාර:

හිතෙන දෙයක් කියල යන්න. . .

Related Posts with Thumbnails