මං ගැන

මම ජීවන්ත ලේකම්වසම්.
ඉන්නේ වත්තේගම, මහනුවර.

මාව සම්බන්ධ කරගන්න කැමති නම්,
e-mail: jeewanthakl@gmail.com
facebook: https://www.facebook.com/jeewanthakl
twitter: https://twitter.com/Jeewanthakl
Related Posts with Thumbnails