හැඟීම...

Tuesday, December 1, 2009
මම මැරෙන්න ආසයි...
ඒත් මම මරණයට බයයි!
මම ජීවත්වෙන්න අකමැතියි...
ඒත් මම ජීවිතයට ආසයි!
Related Posts with Thumbnails