“බලයේ” තාත්තා “පීඩනය”ද? (නැත්නම් අනික් පැත්තද?)

Monday, September 7, 2009
ඔන්න තවත් විකාර කතාවක්! අපි සාමාන්‍යයෙන් විද්‍යාවෙදි ඉගෙනගන්නේ බලයක් යම් පෘෂ්ටයක් මත ක්‍රියාත්මක වීම නිසා පීඩනයක් හට ගන්නවා කියලනේ. ඒ කියන්නේ පීඩනය කියන සංකල්පය, බලය යන සංකල්පය මත ගොඩනැගුනු දෙයක්.

ඒත් මට හිතෙන්නේ මේක වැරදියි! මම කියන්නේ බලය යන්න පීඩනය නිසා ඇතිවෙන්නක් කියලයි. ඒ කියන්නේ වඩා මූලික රාශිය විය යුත්තේ පීඩනය යන්නයි!

මේ කතාව තේරෙන්නෙ නැත්නම් මම තවත් පැහැදිලි කරන්නම්. හිතන්න පුද්ගලයින් දෙදෙනෙක් ඉන්නවා. ඔවුන් දෙදෙනා නිරීක්ෂණය කරලා අපි තියරියක් හදනවා කව්ද තාත්තා? කව්ද පුතා? කියලා. ඒකට අනුව තාත්තා වන්නේ “බලයයි”; “පීඩනය” කියන්නේ පුතායි. නමුත් මම කියන්නේ මේ තාත්තා, පුතා මාරු විය යුතුයි කියලයි. ඒ කියන්නේ අපි තාත්තා, පුතා හඳුනාගෙන තියෙන්නේ වැරදියට!

මොකද කියන්නේ? අපි පිය පදවිය “බලයට” දෙමුද? නැත්නම් “පීඩනයට” දෙමුද? එහෙමත් නැත්නම් මේ දෙන්නා ඥාතීන් නොවේ කියමුද?
Related Posts with Thumbnails