සංකීර්ණත්වය

Friday, June 26, 2009
මේ ලෝකෙ මෙච්චර දුර්වලතා ඇයි කියල ඇහුවහම, ලෝකය මැව්වේ දින කීපයකින්ය; ඒ නිසා අඩුපාඩු තිබිය හැකිය කියල කියනවා. මේ ලෝකෙ මෙච්චර සංකීර්ණව දින කීපයකින් මැව්වෙ කොහොමද කියල ඇහුවහම, ඒ දිනයක් සාමාන්‍ය දිනයකට වඩා දිගය; ඒ නිසා සංකීර්ණව මැව්වාය කියල කියනවා. නමුත් මේක හතර බීරි කතාවකි. අපිට ඇතිවන ගැටළුව නම් ඒ දින එච්චර දිග නම් අඩුපාඩු නැතුව මැව්වෙ නැත්තෙ ඇයි කියලයි.

0 ක් වූ ප්‍රතිචාර:

හිතෙන දෙයක් කියල යන්න. . .

Related Posts with Thumbnails