දෙවියන්ගේ ස්වරූපය

Friday, June 26, 2009
දෙවියන් මිනිසාව තමන්ගේ ස්වරූපයෙන් මැව්වේ යැයි කියයි. නමුත් අප විශ්වය මැවීමට පෙර දෙවියන් කොහෙද හිටියෙ කියල ඇහුවහම ඔවුන් කියන්නේ කාලය හා අවකාශය ඇතිවුනේ විශ්වය මැවීමේදීයි, ඊට කලින් කාලය අවකාශය කියන සංකල්ප වලංගු නෑ කියලයි. (මෙය ඔවුන් අයින්ස්ටයින්ගේ සාපේක්ෂතාවාදයෙන් ණයට ගත් ප්‍රකාශනයකි.) එසේනම් දෙවියන්ට ස්වරූපයක් තිබුනේ කෙසේද? නැති අවකාශයක ස්වරූපයක් පැවතිය හැකිද?

0 ක් වූ ප්‍රතිචාර:

හිතෙන දෙයක් කියල යන්න. . .

Related Posts with Thumbnails